pozadiexx
pozadiexx

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

informácie, udalosti, novinky z verejného obstarávania a našej spoločnosti

terc

Podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri trestov“) výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o registri trestov výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 10a ods. 1 zákona o registri trestov údaje z evidencie registra trestov o právnických osobách, ktoré sa uvádzajú vo výpise z registra trestov, sú verejne prístupné. Podľa § 10a ods. 2 zákona výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra na základe písomnej žiadosti.

Podľa § 11 zákona o registri trestov vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o právnej zodpovednosti právnických osôb“) nadobudol účinnosť 1. júla 2016.

Predmetný zákon nenovelizoval zákon o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené/začaté podľa zákona o verejnom obstarávaní do 30. júna 2016, nevyžaduje doklad preukazujúci trestnoprávnu bezúhonnosť právnickej osoby.

Rešpektujúc právnu istotu hospodárskych subjektov sa verejné obstarávanie, ktoré bolo vyhlásené/začaté do 30. júna 2016, sa dokončí podľa právnej úpravy, podľa ktorej bolo toto verejné obstarávania vyhlásené/začaté, t. j. rešpektovať skutočnosť, že v čase vyhlásenia/začatia verejného obstarávania neexistovala v Slovenskej republike trestná zodpovednosť právnických osôb, a teda ani doklad na preukázanie trestnej bezúhonnosti právnickej osoby.

S účinnosťou zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (1. júl 2016) je potrebné ustanovenie § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na účasť právnickej osoby vo verejnom obstarávaní aplikovať tak, že na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia je potrebné predložiť výpis z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista) vo verejných obstarávaniach vyhlásených/začatých od 1. júla 2016.

Copyright KANCELÁRIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, s.r.o. 2016 | WEBDESIGN: fg Ateliér