pozadiexx
pozadiexx

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

informácie, udalosti, novinky z verejného obstarávania a našej spoločnosti

terc

Úrad pre verejné obstarávanie vydal novovytvorený materiál „Porušenia zákona o verejnom obstarávaní s identifikovanými vplyvmi “, v ktorom uvádza prehľad vybraných porušení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v znení neskorších predpisov s identifikáciou vplyvu týchto porušení na výsledok verejného obstarávania. Identifikácia vplyvu porušení zákona o verejnom obstarávaní, t. j., či uvedené porušenie malo, mohlo mať, alebo nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania, je indikátorom najčastejšieho vyhodnotenia vplyvu na výsledok verejného obstarávania. Predmetný materiál je koncipovaný v nadväznosti na zákon o verejnom obstarávaní platný a účinný v čase zverejnenia uvedeného materiálu.

Copyright KANCELÁRIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, s.r.o. 2016 | WEBDESIGN: fg Ateliér